สายด่วน นายก อบต.ตะโก 

063-6509299

สายตรงผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานงบประมาณ
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานบริหารบุคคล
การให้บริการประชาชน
การป้องกันการทุจริต
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
งานควบคุมภายใน
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ใส่ Code ที่ต้องการ
มาตรการพลังงาน


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
สายตรงผู้บริหาร
สายตรงผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
คณะผู้บริหาร
โครงสร้าง อบต.
ทำเนียบบุคลากร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
ปลัดอบต.ตะโก
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2566-2570 ) (ITA O7)
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2566-2570 ) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 Z(ITA O9)
งานงบประมาณ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อบัญญัต /ข้อบังคับตำบล
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งานการเงินและบัญชี
งบทดลอง ( หลังปิดบัญชี )
ข้อมูลรายรัย/รายจ่าย
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานทางการเงิน
ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2553
งานพัสดุ
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
งานบริหารบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ประชาสัมพันธ์แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การให้บริการประชาชน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือร้องเรียนร้องทุกข์
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายขงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การป้องกันการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
นโยบาย No Gift Policy
รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ประวัติความเป็นมา
ที่ตั้งและเนื้อที่
ภูมิประเทศและภูมิอากาศ
ข้อมูลหมู่บ้าน
ข้อมูลประชากร
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพสังคม
การบริการพื้นฐาน
ข้อมูลอื่น ๆ
ศักยภาพของอบต.
วิสัยทัศน์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
งานควบคุมภายใน
ควบคุมภายใน ปี 2564
ควบคุมภายใน ปี 2565
ควบคุมภายใน ปี 2566
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
มาตรการพลังงาน
แผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน
ประกาศผลการลดพลังงาน ไตรมาสที่ ๑
ประกาศผลการลดพลังงาน ไตรมาสที่ ๒
ประกาศผลการลดพลังงาน ไตรมาสที่ ๓
ประกาศผลการลดพลังงาน ไตรมาสที่ ๔
เมนูทางขวา
ถาม-ตอบ
ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยม
ถาม -ตอบ
กระดานสนทนา
รายงานการร้องเรียนร้องทุกข์
ถาม-ตอบ
ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเรื่องการปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
ประกาศเรื่องการมอบอำนาจของนายก
ศูนย์การเรียนรู้การจัดเก็บภาษี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา
กิจกรรมผู้สูงอายุ
กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ปี 2562
กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ปี 2563
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ
โครงการคัดกรองและปรับเปลี่ยน พฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง
โครงการหมู่บ้านสะอาดลดโรคติดต่อ
คณะกรรมการกองทุน
ความพึงพอใจการรับรู้ข้อมูลข่าวสารกองทุน สปสช.
ทำความรู้จักกองทุน สปสช.
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค
โครงการจัดบริการอนามัยเด็ก 0-5 ปี
โครงการวัยใสห่างไกลการตั้งครรภ์และโรงเรียนพ่อแม่
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ
คำขออนุญาติก่อสร้าง
คำขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
คำขอขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด
คำขอขึ้นทะเบียนผู้พิการ
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 1/2563
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 2/2563
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 3/2563
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 4/2563
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 1/2563
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 2/2563
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
การดูแลการทำงานของ อบต.
ความหมาย/หน้าที่ของนายก
อบต.คืออะไร
อบต.เกิดขึ้นได้อย่างไร
องค์ประกอบของ อบต.
ความหมาย/หน้าที่ของสภาตำบล
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
ประชาชนสำคัญต่อ อบต.อย่างไร
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
การพัฒนาบุคลากร
การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ
มาตรฐานการให้บริการ
คู่มือประชาชน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสภาท้องถิ่น
ประกาศ คำสั่งเกี่ยวกับกิจการสภา
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะโก ปี พ.ศ.2565
ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
งานสวัสดิการสังคม
มาตรการใช้กฎหมาย

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโกมากน้อยเพียงใด ?
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมาก
ปานกลาง
พึงพอใจน้อย
ไม่พึงพอใจ
แบบสำรวจความคิดเห็น
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แบบฟอร์มการขอรับบริการ
ประชุมคณะบริหาร
ปฏิทินกิจกรรม
กุมภาพันธ์ 2567
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 2122 23 24
25 26 27 28 29 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 6 คน
หมายเลข IP 3.239.76.25
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,390,440

แบบสอบถาม
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การให้บริการ
งานกิจการสภา
ช่องทางการตอบ (EIT )
ITA 2567
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตะโก
อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-000264   Fax : 044-000264 ต่อ 22
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.