สายด่วน นายก อบต.ตะโก 

063-6509299

สายตรงผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานงบประมาณ
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานบริหารบุคคล
การให้บริการประชาชน
การป้องกันการทุจริต
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
งานควบคุมภายใน
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ใส่ Code ที่ต้องการ
มาตรการพลังงาน
LPA 2566  หน้าแรก     ผลงานของเรา 

ผลงานของเรา
ผลงานของเรา  
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะอาชีพเสริม หลักสูตรการทำยาดมสมุนไพร และ หลักสูตรการทำพิมเสนน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
      องค์การบริหารส่วนตำบลตะโก ได้ตระหนักถึงการส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของกลุ่มองค์กรต่างๆ เช่น กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตร ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และประชาชนที่สนใจ จึงได้จัดทำ "โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะอาชีพเสริม
โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 
     
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ 
             องค์การบริหารส่วนตำบลตะโก จัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตนเองและการเรียนรู่ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ อีกทั้งยังเสริมสร้างสุขภาพที่ดีในกับผู้สูงอายุ ทั้งด้าานร่างกายและจิตใจ สามารถปรับตัวและดำเนินชีวิตได้อย่าง
โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หลักสูตรจัดตั้ง 
     
โครงการอบรมและศึกษาดูงานตามหลักปรัชญาเศรษบกิจพอเพียง 
             องค์การบริหารส่วนตำบลตะโก จัดโครงการอบรมและศึกษาดูงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยจัดกินกรรมที่ ไร่กิตติปรานี ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ในวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน 
     
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 
     
การจัดประชาคมเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
     
มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด โควิด-19 
     
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ 
         องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกจัดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตนเองและเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ และเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งด่านร่างกายและจิตใจ สามารถปรับตัวและดำเนิน ชีวิตได้อย่างเห
โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 
     
โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันอัคคีภัยในชุมชนและสถานศึกษา 
     
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
งานสวัสดิการสังคม
มาตรการใช้กฎหมาย

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโกมากน้อยเพียงใด ?
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมาก
ปานกลาง
พึงพอใจน้อย
ไม่พึงพอใจ
แบบสำรวจความคิดเห็น
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แบบฟอร์มการขอรับบริการ
ประชุมคณะบริหาร
ปฏิทินกิจกรรม
พฤศจิกายน 2566
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 301 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 18.207.160.97
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,064,678

แบบสอบถาม
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การให้บริการ
งานกิจการสภา
ช่องทางการตอบ (EIT )
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตะโก
อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-000264   Fax : 044-000264 ต่อ 22
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.