สายตรงผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานงบประมาณ
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานบริหารบุคคล
การให้บริการประชาชน
การป้องกันการทุจริต
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
งานควบคุมภายใน
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ใส่ Code ที่ต้องการ
มาตรการพลังงาน
LPA 2566


  หน้าแรก     ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีของ อบต.ตะโก

 

ยุทธศาสตรที่    1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

เป้าหมาย

                        เพื่อก่อสร้างและซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลให้มีความสะดวกและมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ ให้ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านคมนาคมขนส่ง ด้านความสงบเรียบร้อย และความสงบสุขของประชาชน

                        แนวทางการพัฒนา

                        ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะให้ความสะดวก และรวดเร็วขึ้น  โดยเน้นการมีมาตรฐานและเกิดความยุติธรรมดังนี้

                        1.  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงถนน และทางน้ำ

                        2.  ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าแสงสว่าง

                        3.  ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา

                        ตัวชี้วัด

                         1.  จำนวนการก่อสร้างและปรับปรุงถนนทางระบายน้ำ

                         2.  จำนวนปริมาณการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะให้ครบทุกครัวเรือน

                         3.  จำนวนปริมาณการขยายเขตประปาให้ครบทุกครัวเรือน

 

ยุทธศาสตร์ที่   2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและรายได้

                        เป้าหมาย

                        เพื่อสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล  ครอบครัวและชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ให้มีความสามารถและทักษะในการพัฒนาฝีมือในการผลิตเพิ่มมูลค่าของสินค้าและสามารถขยายการตลาดไปสู่ตลาดกลาง ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ และการแปรรูปสินค้าเกษตร และยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจนของจังหวัดนครราชสีมา

                        แนวทางการพัฒนา

                        1.    ส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตผลผลิตทางการเกษตร

2.    เสริมสร้างและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ    

 ตัวชี้วัด

1.       จำนวนบุคลากรที่มีทักษะในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

2.       จำนวนครัวเรือนและกลุ่มอาชีพที่มีทักษะในการประกอบอาชีพ

 

ยุทธศาสตร์ที่   3    การพัฒนาคนและสังคม

                        เป้าหมาย

                        เพื่อเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย ด้านสวัสดิการและสังคม ด้านกีฬา  ให้มีคุณภาพและพึ่งพาตนเองได้

                        แนวทางการพัฒนา

                        1.  การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

                        2.  การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา

                        3.  การพัฒนาส่งเสริมสาธารณสุข

                        4.  การพัฒนาและส่งเสริมการสังคมสงเคราะห์

                        5.  การพัฒนาและสิ่งเสริมด้านกีฬาและการนันทนาการ

                        ตัวชี้วัด

                        1.  จำนวนชุมชนที่มีความสงบสุขพึงปรารถนาร่วมกัน

                        2.  จำนวนประชาชนที่ได้รับการศึกษาและมีการศึกษาเพิ่มขึ้น

3.  จำนวนประชาชนผู้มีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตดี

4.  จำนวนประชาชนที่ได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือ

 

ยุทธศาสตร์ที่   4    การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                         เป้าหมาย

                         เพื่อพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหาในชุมชน

                         แนวทางการพัฒนา

                        1.  สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม

                        ตัวชี้วัด

1.       จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม

 

ยุทธศาสตร์ที่   5   การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

                         เป้าหมาย

            เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการทำงานของภาครัฐและให้บรรลุแนวทางการดำเนินงานของจังหวัดนครราชสีมาตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ

                         แนวทางการพัฒนา

1.       ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน

2.       ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน

3.       ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีการพัฒนาขีดความสามารถ

4.       ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชน

                        ตัวชี้วัด

1.       จำนวนผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม

2.       จำนวนบุคลากรและอุปกรณ์มีศักยภาพในการบริการประชาชนมากขึ้น

3.       ส่งเสริมการจัดการบริการประชาชน

4.       ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ

 

ยุทธศาสตร์ที่  6   การพัฒนาตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                         เป้าหมาย

                        เพื่อปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนในการจัดระบบบริการสาธารณะระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปฏิบัติงานตามแนวนโยบายของรัฐบาล

 

                         แนวทางการพัฒนา

1.       การพัฒนาคนและสังคม

                        ตัวชี้วัด

1         จำนวนผู้ได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือ

2.       จำนวนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานได้รับเงินส่งเสริม

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
งานสวัสดิการสังคม
มาตรการใช้กฎหมาย

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโกมากน้อยเพียงใด ?
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมาก
ปานกลาง
พึงพอใจน้อย
ไม่พึงพอใจ
แบบสำรวจความคิดเห็น
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แบบฟอร์มการขอรับบริการ
ประชุมคณะบริหาร
ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2566
อา พฤ
1 2 3 45 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 4 ตุลาคม 2566
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 44.197.111.121
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,941,199

แบบสอบถาม
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การให้บริการ
งานกิจการสภา
ช่องทางการตอบ (EIT )
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตะโก
อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-000264   Fax : 044-000264 ต่อ 22
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.